راهنما, معرفی

سندرم استکهلم سازمانی

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین انواع شخصیت های انیاگرام و نظریه های انگیزش در استان تهران می باشد. اینیاگرام 9 تیپ شخصیتی را با علایق، دغدغه ها و ویژگی های خاص خود با هدف رشد و تعالی انسان معرفی می کند. جامعه آماری پژوهش شامل 250 نفر از کارکنان استانداری تهران است که از بین آنها 151 نفر با استفاده از آزمون کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش تحقیق توصیفی – پیمایشی است و جمع آوری داده ها با استفاده از دو پرسشنامه «آزمون شخصیت هادسون» (با پایایی 75 درصد) و «پرسشنامه انگیزش» (طراحی محقق) (با 90 درصد روایی و 81 درصد) انجام شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری، در دو سطح توصیفی و استنباطی، میانگین، توزیع فراوانی، توزیع درصد، مدل‌سازی معادلات ساختاری با روش حداقل مربعات انجام شد. نتایج حاکی از آن است که شخصیت‌های صلح‌جو، مصلح و وفادار از فراوان‌ترین تیپ‌های شخصیتی هستند. همچنین بیشترین نیاز افراد نمونه، نیازهای فیزیولوژیکی آنهاست. نتایج به دست آمده از معادلات ساختاری نیز نشان می دهد که بین تیپ های شخصیتی اینیاگرام و نظریه های انگیزش محتوا و فرآیند رابطه معناداری وجود دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *