آزمون شخصیت شناسی هالند

قیمت اصلی 100,000 تومان بود.قیمت فعلی 70,000 تومان است.

اختلال افسردگی

قیمت اصلی 100,000 تومان بود.قیمت فعلی 70,000 تومان است.

پرسشنامۀ افسردگی بک ـ ویرایش دوم (BDI-II)

قیمت اصلی 700,000 تومان بود.قیمت فعلی 400,000 تومان است.